OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH
NWB Magdalena Wróbel

Przedsiębiorcą świadczącym usługi drogowego przewozu rzeczy w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Transportowych (dalej zwane „Ogólnymi Warunkami”) jest Magdalena Wróbel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa NWB Magdalena Wróbel , adres: ul. Przemysłowa 9A, 35-105 Rzeszów, NIP: PL 8132187643 (dalej zwany „Przewoźnikiem”), e- mail: biuronwb@o2.pl , TransID: 500474 .

I. Zawarcie umowy

1. Wykonywanie usług transportowych przez Przewoźnika zawsze następuje po przyjęciu zlecenia transportowego (przez które należy rozumieć umowę przewozu). Przewoźnik potwierdza przyjęcie zlecenia poprzez przesłanie zleceniodawcy zgody na zawarcie zlecenia drogą elektroniczną: e-mailem, faxem, smsem lub pozostawiając wiadomość na komunikatorze giełdy transportowej. Usługi transportowe realizowane są w oparciu o zlecenie transportowe, niniejsze Ogólne Warunki i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Wszelkie warunki wykonania zlecenia transportowego przesłane Przewoźnikowi po upływie jednej godziny od przyjęcia zlecenia zgodnie z pkt. 1, uznaje się za niewiążące, chyba, że Przewoźnik wyrazi na nie zgodę drogą elektroniczną lub smsem.

3. Zleceniodawca zawierając zlecenie albo zlecając dodatkowe usługi wyraża zgodę na zastosowanie niniejszych Ogólnych Warunków w zakresie nieuregulowanym zleceniem transportowym lub innymi wzajemnymi ustaleniami.

4. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż do usług wykonywanych przez Przewoźnika używane są pojazdy:

1. Renault Master RZ3040R – 1353kg
2. Renault Master RZ9148S -1313kg
3. Renault Master RZ2461T – 1268kg
4. Renault Master RZ6542U – 1314kg
5. Renault Master RZ2043V – 1327kg
6. Renault Master RZ2075J – 1250kg

II. Sposób wykonania umowy

1. Wykonywanie czynności załadunku i rozładunku towaru należy do obowiązków odpowiednio Zleceniodawcy lub występującego w jego imieniu załadowcy albo odbiorcy.
Przewoźnik może przyjąć obowiązek wykonywania czynności załadunkowych i rozładunkowych po wcześniejszym dokonaniu niezbędnych ustaleń, w szczególności dotyczących sposobu załadunku i rozładunku towaru oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Przewoźnika.

2. Podwykonawca lub kierowca odbierający ładunek wskazany w zleceniu transportowym nie jest upoważniony do składania bądź przyjmowania w imieniu Przewoźnika oświadczeń woli, a także zaciągania zobowiązań w zakresie zmian, wyłączeń bądź uzupełnień treści zlecenia transportowego, zlecenia na dodatkowe usługi świadczone przez Przewoźnika albo treści niniejszych Ogólnych Warunków.

3. W przypadku opóźniania załadunku lub rozładunku towaru, będącego następstwem nienależytej staranności nadawcy lub odbiorcy lub osoby trzeciej za którą odpowiedzialny jest Nadawca lub Odbiorca, tudzież wobec braku natychmiastowej informacji  niewłaściwym przebiegu zlecenia, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wystąpienia ze stosownym roszczeniem wobec Zleceniodawcy o pokrycie wszelkich kosztów, związanych z opóźnieniem.

4. Za zamieszczenie deklaracji wartości przesyłki lub deklaracji specjalnego interesu w dostawie towaru w liście przewozowym przez Zleceniodawcę lub inną osobę występującą w jego imieniu, Przewoźnikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 10 % (dziesięciu procent) od zadeklarowanej wartości.

5. W przypadku zmiany warunków zlecenia transportowego przez zleceniodawcę poprzez zmianę miejsca załadunku, miejsca rozładunku albo wielkości gabarytowej towaru czy jego ciężaru, gdy zmiana skutkuje:

a) zwiększeniem ilości kilometrów, jaka musi zostać pokonana przez Przewoźnika w celu realizacji zlecenia transportowego,

b) zwiększeniem wielkości gabarytowej lub wagi towaru do przewiezienia,

Przewoźnikowi przysługuje odszkodowanie (za wykonanie nowych instrukcji) w kwocie proporcjonalnej do zwiększonej liczby kilometrów do przejechania, czy też wielkości lub wagi towaru w stosunku do wynikających ze zlecenia transportowego oraz przysługującego wynagrodzenia.

6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do posługiwania się podczas wykonywania usług przewozowych podwykonawcami, którym może powierzać wykonanie przewozu na każdym etapie jego realizacji.

7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności zapakowania towaru przed jego załadunkiem na pojazd, jak i po załadunku.

8. Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na przesyłce, w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów przewozu realizowanych na zlecenie zleceniodawcy.

9. W związku z zawarciem zlecenia transportowego, zleceniodawca zobowiązany jest wykonać lub zapewnić wykonanie wszelkich obowiązków, które w myśl postanowień zlecenia transportowego, Ogólnych Warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa spoczywają na nadawcy towaru.

10. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej, obowiązki zleceniodawcy, o których mowa w pkt. 8 powyżej, obejmują w szczególności:

a) przygotowanie i opakowanie przesyłki w sposób nadający się do przewozu środkami transportu drogowego oraz umożliwiający dostarczenie i wydanie ładunku, będącego przedmiotem zlecenia transportowego bez ubytków i uszkodzeń,

b) wystawienie dla transportu określonego ładunku listu przewozowego oraz jego kompletne i prawidłowe wypełnienie,

c) załączenie do listu przewozowego wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przewozu oraz wszelkich dokumentów wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa,

d) udzielenie Przewoźnikowi kompletnych, dokładnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do realizacji przewozu,

e) dokonanie awizacji załadunku i przekazanie informacji Przewoźnikowi przynajmniej na jedną godzinę przed planowanym załadunkiem,

f) dokonanie awizacji rozładunku i przekazanie informacji Przewoźnikowi przynajmniej na jedną godzinę przed planowanym rozładunkiem,

g) udzielanie na prośbę Przewoźnika pomocy w kontakcie z załadowcą lub odbiorcą ładunku określonego w zleceniu transportowym,

h) zwrot Przewoźnikowi dodatkowych, udokumentowanych kosztów, które poniósł w celu realizacji zlecenia transportowego lub instrukcji wydanych przez
zleceniodawcę,

i) niezwłoczne przekazanie zastrzeżeń lub uwag do wykonanej usługi, zarówno swoich, jak i odbiorcy ładunku,

j) zobowiązanie każdego z załadowców towaru zleconego do przewozu do:

 sprawdzenia przed załadunkiem opakowania towaru przekazywanego do transportu oraz jego wagi,

 dokonania załadunku towaru przekazywanego do przewozu na pojazd Przewoźnika,

 rozmieszczenia ładunku w pojeździe Przewoźnika, w sposób umożliwiający bezpieczny transport towaru, w szczególności chroniący przed jego zniszczeniem czy przeciążeniem osi pojazdu Przewoźnika,

k) zobowiązanie każdego z odbiorców towaru zleconego do przewozu do:

 zapewnienia dogodnych warunków do ustawienia pojazdu Przewoźnika w miejscu rozładunku,

 zapewnienia sprzętu niezbędnego do rozładunku towaru,

 sprawdzenia transportowanego towaru przy rozładunku pod względem ilości i widocznych uszkodzeń.

11. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie wyda dokumentów niezbędnych do wykonania zlecenia transportowego, albo wyda dokumenty nieważne lub nieprawidłowo uzupełnione, zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w związku z tym przez Przewoźnika, a także za utracone przez niego korzyści.

12. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysłania dokumentów transportowych do Zleceniodawcy w terminie do 30 dni bez możliwości obciążania go z tego tytułu jakąkolwiek karą umowną.

13. Zleceniodawca zobowiązuje się nie składać z pominięciem Przewoźnika ofert transportowych kierowcy, do którego otrzymał kontakt w ramach realizacji zlecenia transportowego oraz nie przekazywać kierowcy informacji w zakresie wynagrodzenia i innych warunków współpracy zleceniodawcy z Przewoźnikiem. Powyższy zakaz obowiązuje w czasie wykonywania zlecenia transportowego oraz przez 2 lata od daty jego wykonania. W przypadku naruszenia powyższego zakazu zleceniodawca zapłaci Przewoźnikowi karę umowną w wysokości 10.000 zł za każde naruszenie.

III. Dodatkowe usługi

1. Przewoźnik, na podstawie odrębnego, odpłatnego zlecenia może świadczyć usługi dodatkowe zlecone przez zleceniodawcę, a w szczególności:

– sporządzenie protokołu o stanie przesyłki,

– inne usługi dodatkowe na indywidualnie uzgodnionych zasadach,

– usługa postoju.

2. Zleceniodawca, jak i odbiorca towaru wskazani w liście przewozowym są uprawnieni, na każdym etapie realizacji Umowy przewozu, do zlecenia ustalenia protokolarnego stanu ładunku przekazanego do przewozu. Sporządzenie protokołu o stanie przesyłki dokonywane jest przez Przewoźnika lub jego podwykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) euro netto.

3. Jeżeli w zleceniu transportowym zawartym ze zleceniodawcą lub uzgodnieniach dokonanych pomiędzy stronami nie zostało wskazane, że Przewoźnik zobowiązuje się do świadczenia usługi postojowej przez określony czas bezpłatnie, albo za określoną cenę,

zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty Przewoźnikowi 200 (słownie: dwustu) euro netto za każdą rozpoczętą dobę postoju w dniu powszednim i 300 (słownie: trzystu) euro netto za każdy dzień wolny od pracy, sobotę lub niedzielę, jeżeli Przewoźnik zgodzi się na wykonywanie usługi postoju. Ta sama cena obowiązuje za świadczenie usługi postoju po czasie bezpłatnego postoju określonym w zleceniu transportowym (jeżeli taki czas jest przewidziany). Przewoźnik może odmówić wykonywania usługi postoju, jeżeli zakłócałaby ona harmonogram wykonania innych przyjętych zleceń przez Przewoźnika.

IV. Odstąpienie od umowy

1. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od zawartego z Przewoźnikiem zlecenia transportowego (umowy przewozu) przed przystąpieniem przez Przewoźnika do jego realizacji tj. przed podstawieniem przez Przewoźnika pojazdu na miejsce załadunku, zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30 (słownie: trzydzieści) % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu).

2. W przypadku odstąpienia przez zleceniodawcę od zlecenia transportowego (umowy przewozu) w trakcie jej realizacji (po podstawieniu pojazdu na miejsce załadunku), zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) % wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia transportowego (umowy przewozu) .

3. Przewoźnik może odstąpić od zlecenia transportowego w przypadku, gdy:

a) po podstawieniu środka transportu w miejscu załadunku, zleceniodawca lub występujący w jego imieniu załadowca odmawia wydania ładunku będącego przedmiotem zlecenia transportowego, 

b) zleceniodawca lub działający w jego imieniu załadowca nie przygotował ładunku będącego przedmiotem zlecenia transportowego do wydania lub nie załadował ładunku we wskazanym w zleceniu transportowym terminie (przedziale czasowym) oraz w ciągu jednej godziny po upływie przewidzianego czasu załadunku,

c) przygotowany do wydania ładunek w sposób istotny odbiega od opisu zawartego w zleceniu transportowym lub dokumentach przewozowych, a w szczególności w zakresie rozmiarów, ilości, ciężaru lub sposobu opakowania,

d) ładunek nie posiada opakowania, w sytuacji gdy jest ono wymagane, jak również, gdy opakowanie zdaniem Przewoźnika jest niedostateczne w danym przypadku lub wadliwe,

e) dane w liście przewozowym będą w jakiejkolwiek części różne od ustaleń wynikających ze zlecenia transportowego (uzgodnień ze zleceniodawcą).

4. W razie odstąpienia przez Przewoźnika od zlecenia transportowego, z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy i osób występujących w jego imieniu, Przewoźnikowi przysługuje prawo dochodzenia od zleceniodawcy odszkodowania za poniesioną szkodę i utracone korzyści nie mniejsze od 50 % wysokości umówionego wynagrodzenia.

V. Odpowiedzialność

Zarówno Przewoźnik, zleceniodawca, jak i inne osoby uczestniczące w realizacji przewozu towaru ponoszą odpowiedzialność na podstawie i w zakresie określonym postanowieniami niniejszych Ogólnych Warunków oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. Reklamacje

1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń do sposobu i prawidłowości wykonania przewozu, osoba uprawniona (zleceniodawca albo odbiorca) może skierować na adres Przewoźnika pisemną reklamację. Reklamacja w zakresie treści oraz załączników winna spełniać wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do reklamacji należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) zlecenie transportowe;

b) list przewozowy,

c) protokół szkody – jeżeli został sporządzony,

d) dokument wskazujący wartość towarów objętych zleceniem transportowym (umową przewozu),

e) pisemne roszczenie z wyliczeniem powstałej szkody.

3. Przewoźnik jest uprawniony do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli są one potrzebne dla rozpoznania reklamacji. Brak uzupełnienia reklamacji we wskazanym terminie skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

4. Przewoźnik wezwie do uzupełnienia reklamacji w terminie do 7 dni od daty jej doręczenia, gdy z reklamacji nie będzie wynikać uprawnienie osoby składającej reklamację do występowania w sprawie albo, gdy reklamacja nie będzie odpowiadać warunkom określonym w obowiązujących przepisach i Ogólnych warunkach. Brak odpowiedzi na wezwanie skutkować będzie pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

5. Przewoźnik udzieli odpowiedzi reklamacyjnej w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia, skutecznego uzupełnienia reklamacji lub poprawienia reklamacji.

6. Odpowiedź reklamacyjna może zostać udzielona pisemnie, na adres siedziby przedsiębiorcy składającego reklamację lub w formie stwierdzonej pismem pod adres e-mail wskazany w piśmie reklamacyjnym lub zleceniu transportowym, której dotyczy reklamacja.

7. Zleceniodawca ani odbiorca nie mogą dokonywać jakichkolwiek potrąceń wierzytelności przysługujących im wobec Przewoźnika, z wierzytelnościami przysługującymi Przewoźnikowi z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi, chyba że Przewoźnik wyrazi na to zgodę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

8. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu płatności wynagrodzenia z tytułu wykonanych usług, w tym usługi, której dotyczy reklamacja.

VII. Ochrona danych

Przewoźnik jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Dane są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji umów oraz obsługi procesu reklamacji. Dane są podawane dobrowolnie, a każdej osobie współpracującej przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia.

VIII. Rzeczy zabronione w przewozie

1. Przewoźnik nie przyjmuje do transportu towarów zabronionych przez regulacje państw, przez które następuje transport Przesyłek lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu pracowników i współpracowników, albo które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne Przesyłki, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie. Zabrania się nadawania następujących przedmiotów:

1) organów i szczątków ludzkich, zwierzęcych lub zwłok;

2) towarów o szczególnej wartości np. dzieł sztuki, antyków, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, znaczków pocztowych o wysokiej wartości, przedmiotów mające wartość kolekcjonerską;

3) metali i kamieni szlachetnych;

4) materiałów i przedmiotów wybuchowych, gazów, materiałów ciekłych zapalnych. Materiałów stałych zapalnych, materiałów utleniających, materiałów trujących, materiałów promieniotwórczych, materiałów żrących, innych przedmiotów i materiałów niebezpiecznych;

5) towarów/materiałów promieniotwórczych, radioaktywnych, toksycznych;

6) broni palnej i palnej amunicji;

7) żywych zwierząt i roślin, nasion;

8) futer, kości słoniowej i produktów pochodzących z kości słoniowej, środków psychotropowych, leków, narkotyków;

9) papierosów, tytoniu, alkoholu oraz innych towarów akcyzowych;

10) papierów wartościowych, certyfikatów, waluty;

11) żywności/żywności świeżej, szybko psującej się, lub wymagającej kontrolowanej temperatury żywności;

12) napojów energetycznych;

13) płynów ustrojowych;

14) rzeczy łatwo psujących się;

15) materiałów pornograficznych;

16) przedmiotów lub materiałów, które brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne przesyłki;

17) przedmiotów niebezpiecznych lub szkodliwych dla osób i mienia;

18) przedmiotów, których transport musi odbywać się pod plombą celną.

2. Składając zlecenie transportowe zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami i je akceptuje. Składając Przewoźnikowi zlecenie transportowe zleceniodawca oświadcza również, że nie zleca przewozu ładunku zawierającego przedmioty wskazane w ust. 1.

3. W przypadku wykrycia w przewożonym na zlecenie zleceniodawcy ładunku przedmiotów określonych powyżej w ust. 1, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Przewoźnika w związku z przewożeniem ładunku z rzeczami zabronionymi w przewozie. W takim wypadku zleceniodawca odpowiada także za utracone przez Przewoźnika korzyści.

IX. Postanowienia końcowe

1. W przypadku poniesienia przez Przewoźnika szkód przewyższających wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, Przewoźnik ma prawo domagać się od zleceniodawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

2. Zleceniodawca nie ma prawa przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających ze zlecenia transportowego, przysługujących mu wobec Przewoźnika, bez zgody Przewoźnika wyrażonej w formie pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa polskiego.

4. Ogólne Warunki są powszechnie dostępne w siedzibie Przewoźnika, a ponadto ich treść wiąże po wysłaniu drogą elektroniczną (np. e-mailem) do Zleceniodawcy, w przypadku braku zastrzeżeń w ciągu pół godziny od wysłania.

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Ogólnych Warunków strony poddają rozstrzygnięciu polskiemu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę (adres) Przewoźnika.

4. Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2019 roku.

Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa NWB Magdalena Wróbel

Al. Tadeusza Rejtana 53A lok. 26
35-326 Rzeszów

NIP 8132187643

Biuro:
ul. Wojtyły 70/20
35-304 Rzeszów

tel. +48 881 213 388
fax. +48 17 865 90 92
firmanwb@gmail.com
Magdalena Wróbel
tel. +48 608 536 351